Rekrutacja do PSM II stopnia

KLASA PIERWSZA

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – szkoła prowadząca kształcenie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Celem kształcenia w PSM II st. jest zdobywanie umiejętności instrumentalnych i wiedzy umożliwiającej podjęcie działalności zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia studiów w akademiach muzycznych, uniwersytetach oraz akademiach pedagogicznych z wydziałami muzycznymi.

PSM II st. prowadzi nabór do nauki w następujących cyklach, specjalnościach i specjalizacjach:
  • cykl 6-letni
    - specjalność „instrumentalistyka”
    - specjalizacje: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, sakshorn, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja;
    - specjalność”rytmika”
  • cykl 4-letni
    - specjalność „wokalistyka” (klasyczny śpiew solowy)
Do klasy pierwszej PSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 12 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
Wskazany wiek dla kandydatów do specjalności wokalistyka – 15 – 23 lata.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące DOKUMENTY:

wniosek do klasy I PSM II st.
do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:
1. Dla kandydata na instrument dęty od lekarza pulmonologa.
2. Dla kandydata na śpiew od lekarza foniatry.
3. Na pozostałe instrumenty od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
(POBIERZ WNIOSEK - pdf)
Termin składania wniosku: 1 marca do 27 maja 2022

Do kl. I PSM II st. przyjmujemy uczniów na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego:

1. egzamin praktyczny:
dla kandydatów w specjalności „instrumentalistyka”  - egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych oraz sprawdzenie umiejętności gry a vista;
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 1)
UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora.

dla kandydatów w specjalności „rytmika” - egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki;
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał.2)

dla kandydatów w specjalności „wokalistyka” – egzamin praktyczny obejmujący:
- wykonanie piosenki lub pieśni w języku polskim wykonanej a'capella,
- sprawdzenie predyspozycji i możliwości głosowych.
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał.3)

2. egzamin ogólnomuzyczny:
dotyczy kandydatów na wszystkie specjalności i specjalizacje.
Egzamin obejmuje wiedzę i umiejętności z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia.

W skład egzaminu ogólnomuzycznego wchodzi rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca wiedzę nt. instrumentu, na którym kandydat gra, kultury muzycznej, wybitnych muzyków (instrumentalistów, wokalistów); ważna będzie umiejętność motywacji kandydata do pojęcia nauki w SM II st.

Egzamin ogólnomuzyczny przeprowadzony będzie w formie ustnej.

W przypadku wątpliwości dot. egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych proszę skontaktować się z p. wicedyrektor Katarzyną Szymczyk lub Kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych p. Agatą Jagielską.
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 4)

Terminy egzaminów wstępnych do PSM II st.: 3 – 7 czerwca 2022 r.
Egzamin wstępny będzie odbywał się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru i ustaleniu dokładnych terminów.
Harmonogram egzaminów wstępnych - pobierz plik
Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.
Ilość dni przeznaczonych na egzamin wstępny może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

PRZYJĘCIA DO KLASY WYŻSZEJ, NIŻ PIERWSZA

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu kandydat winien złożyć do sekretariatu szkoły wniosek do PSM II st. do klasy wyższej.
(POBIERZ WNIOSEK - pdf)
do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:
1. Dla kandydata na instrument dęty od lekarza pulmonologa.
2. Dla kandydata na śpiew od lekarza foniatry.
3. Na pozostałe instrumenty od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
Termin składania dokumentów: 1 marca do 27 maja 2022

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 3 – 7 czerwca 2022 wg harmonogramu egzaminów wstępnych
Termin egzaminu kwalifikacyjnego wynika również z terminu złożenia wniosku, który może wpłynąć do dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.
Egzamin kwalifikacyjny praktyczny obejmuje podobne wymagania gatunkowe, jak do klasy I SM II st. Kandydat powinien prezentować poziom odpowiadający odpowiedniej klasie, do której zdaje. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły i dyrekcją.
UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora.

Kandydaci na wszystkie specjalności i specjalizacje zobowiązani są do przedłożenia komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu zapisanego na kartce wykonywanego programu. Należy uwzględnić:

- imię i nazwisko kandydata
- imię i nazwisko kompozytora
- tytuł utworu, tonację, opus, wykonywaną część w utworach cyklicznych

Egzamin kwalifikacyjny ogólnomuzyczny Podobnie, jak w przypadku egzaminu praktycznego, kandydat powinien prezentować poziom odpowiadający odpowiedniej klasie, do której zdaje.
Kandydat do klas programowo wyższych przystępuje do egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązujących w danej klasie ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki/harmonii.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.
Uwaga! Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.