Rekrutacja do OSM II stopnia (cykl 4-letni)

KLASA PIERWSZA (odpowiada kl. I liceum)

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st. – szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu czteroletniego liceum.

Celem kształcenia w OSM II st. jest zdobywanie umiejętności instrumentalnych, wokalnych i wiedzy umożliwiającej podjęcie działalności zawodowej oraz przygotowanie do podjęcia studiów w akademiach muzycznych, uniwersytetach oraz akademiach pedagogicznych z wydziałami muzycznymi.

Nauka w OSM II st. odbywa się w cyklu 4-letnim w specjalnościach:

 • „rytmika”
 • „wokalistyka” (klasyczny śpiew solowy)
 • „instrumentalistyka” w następujących specjalizacjach: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, sakshorn, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym nie przekroczyli 17 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące DOKUMENTY:
 • wniosek do klasy I OSM II st. (POBIERZ WNIOSEK - pdf)
  do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:
  1. Dla kandydata na instrument dęty od lekarza pulmonologa.
  2. Dla kandydata na śpiew od lekarza foniatry.
  3. Na pozostałe instrumenty od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej – w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest dostarczenie w terminie do 30 czerwca świadectwa ukończenia danej klasy VIII szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej.

Termin składania dokumentów: 1 marca do 27 maja 2022

Niezłożenie w/w dokumentów w wyznaczonych terminach skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego.

Egzaminy wstępne do OSM II st.: 3 – 7 czerwca 2022

Egzamin wstępny będzie odbywał się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram egzaminów wstępnych - pobierz plik

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Do kl. I OSM II st. przyjmujemy uczniów na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego:

1.  egzamin praktyczny:

dla kandydatów w specjalności „instrumentalistyka”  - egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych oraz sprawdzenie umiejętności gry a vista
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 1)
UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora.

dla kandydatów w specjalności „rytmika”:
- egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,.
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał.2)

dla kandydatów w specjalności „wokalistyka” – egzamin praktyczny obejmujący:
- wykonanie piosenki lub pieśni w języku polskim wykonanej a'capella,
- sprawdzenie predyspozycji i możliwości głosowych.
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał.3)

2. egzamin ogólnomuzyczny - dotyczy kandydatów na wszystkie specjalności i specjalizacje.
Egzamin obejmuje wiedzę i umiejętności z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia.
W skład egzaminu ogólnomuzycznego wchodzi rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca wiedzę nt. instrumentu, na którym kandydat gra, kultury muzycznej, wybitnych muzyków (instrumentalistów, wokalistów); ważna będzie umiejętność motywacji kandydata do podjęcia nauki w SM II st.
Egzamin przeprowadzony będzie w formie pisemnej i ustnej.
W przypadku wątpliwości dot. egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych proszę skontaktować się z p. wicedyrektor Katarzyną Szymczyk lub Kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych p. Agatą Jagielską.
POBIERZ – WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (Zał. 4)

PRZYJĘCIA DO KLASY WYŻSZEJ, NIŻ PIERWSZA

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu kandydat winien złożyć do sekretariatu szkoły wniosek do OSM II st. do klasy wyższej.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
 • wniosek do klasy wyższej OSM II st.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do konkretnej klasy w szkole realizującej obowiązek edukacyjny lub świadectwo szkolne.
Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:
1. Dla kandydata na instrument dęty od lekarza pulmonologa.
2. Dla kandydata na śpiew od lekarza foniatry.
3. Na pozostałe instrumenty od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
(POBIERZ WNIOSEK - pdf)

Termin składania dokumentów: 1 marca do 27 maja 2022

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.
Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 3 – 7 czerwca 2022 wg harmonogramu egzaminów wstępnych
Termin egzaminu kwalifikacyjnego wynika również z terminu złożenia wniosku, który może wpłynąć do dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.
Egzamin kwalifikacyjny praktyczny obejmuje podobne wymagania gatunkowe, jak do klasy I SM II st. Kandydat powinien prezentować poziom odpowiadający odpowiedniej klasie, do której zdaje. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły i dyrekcją.

UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora.

Kandydaci na wszystkie specjalności i specjalizacje zobowiązani są do przedłożenia komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu zapisanego na kartce wykonywanego programu. Należy uwzględnić:
- imię i nazwisko kandydata
- imię i nazwisko kompozytora
- tytuł utworu, tonację, opus, wykonywaną część w utworach cyklicznych
Egzamin kwalifikacyjny ogólnomuzyczny - podobnie, jak w przypadku egzaminu praktycznego, kandydat powinien prezentować poziom odpowiadający odpowiedniej klasie, do której zdaje.

Kandydat do klas programowo wyższych przystępuje do egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązujących w danej klasie ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności z kształcenia słuchu.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.
Uwaga! Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest dostarczenie w najszybszym możliwym terminie świadectwa ukończenia danej klasy w szkole realizującej kształcenie ogólne na danym etapie edukacyjnym.