Rekrutacja 2022/2023 - PSM I stopnia - klasa pierwsza cykl 6-letni

Cykl 6-letni (dział dziecięcy)

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a także kandydaci, którzy ukończą 6 lat – pod warunkiem, że korzystali z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej.

 2. Przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, saxhorn, puzon, perkusja;

Wskazany wiek dla kandydatów w specjalnościach fortepian, skrzypce, gitara – 7-8 lat.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • wniosek do klasy I PSM I st.

 • w przypadku kandydatów, którzy w danym roku poprzedzającym rok szkolny nie ukończyli 7 roku życia, należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego (art.36 ust. 2 pkt 1 ustawy), albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy.

POBIERZ WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

Termin składania dokumentów: od 01 marca do 06 maja 2022 r.

Zeskanowane Wnioski można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów

Niezłożenie w/w wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

 • zaśpiewanie przez kandydata następującej piosenki

link:  Wiosenny spacer.mp3

 • sprawdzenie kojarzenia słuchowo-wzrokowego,

 • powtarzanie schematów rytmicznych,

 • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,

 • rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,

 • rozpoznawanie różnic w melodii i w rytmie,

 • badanie pamięci muzycznej,

 • badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 14-17 maja 2022 r.

 

Badanie przydatności będzie odbywało się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 obowiązuje badanie przydatności w formie jednego spotkania komisji rekrutacyjnej z kandydatem.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru podań i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram badania przydatności - pobierz plik