Rekrutacja 2022/2023 - OSM I stopnia - klasa pierwsza

1. O przyjęcie do I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat, a także kandydaci, którzy ukończą 6 lat – pod warunkiem, że korzystali z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej (Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z dn. 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, art. 16, ust. 1 a, pkt. 1-2).

2. Przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, gitara, wiolonczela, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, saxhorn, puzon, perkusja;

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • wniosek do klasy I OSM I st.

  • w przypadku kandydatów, którzy w danym roku poprzedzającym rok szkolny nie ukończyli 7 roku życia, należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego (art.36 ust. 2 pkt 1 ustawy), albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy.

POBIERZ  WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

Termin składania dokumentów:
od 01 marca do 06 maja 2022 r.

Zeskanowane Wnioski można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów

 

Niezłożenie w/w podania w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • zaśpiewanie przez kandydata następującej piosenki

link: Wiosenny spacer.mp3

  • sprawdzenie kojarzenia słuchowo-wzrokowego,

  • powtarzanie schematów rytmicznych,

  • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,

  • rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,

  • rozpoznawanie różnic w melodii i w rytmie,

  • badanie pamięci muzycznej,

  • badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

 Badanie przydatności odbędzie się w dniach 14-17 maja 2022 r.

Badanie przydatności będzie odbywało się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 obowiązuje badanie przydatności w formie jednego spotkania komisji rekrutacyjnej z kandydatem.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

Pobranie pliku z harmonogramem uaktywni się po zakończeniu naboru podań i ustaleniu dokładnych terminów.

Harmonogram badania przydatności - pobierz plik