Główna

Prezentacje instrumentów muzycznych oraz sekcji, w których uczymy grać w naszej szkole.

Procedury interwencyjne

PROCEDURY INTERWENCYJNE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. L. RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356)
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124)
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U.z 2011 r. Nr 287, poz. 1687)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226).
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55).
 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).
 1. Procedury postępowania w przypadku samookaleczeń, prób samobójczych.

Założenia ogólne:

 • Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.
 • W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą lub samookalecza się, każdy pracownik powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki opisane poniżej.
 • wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia dziecka jest obowiązkiem szkoły oraz nie jest do tego wymagana zgoda rodziców.

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń ma ślady świadczące o samookaleczaniu się (informacja od samego ucznia, kolegów, nauczycieli):

 1. Nauczyciel, który uzyskał informację o samookaleczaniu się ucznia, kontaktuje się niezwłocznie z wychowawcą klasy oraz pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 2. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny wzywają rodziców na rozmowę, zobowiązują rodzica do zapewnienia dziecku pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Informują rodziców o możliwości wsparcia psychologicznego na terenie szkoły.
 4. Wychowawca, pedagog/psycholog obejmują ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, monitorują sytuację ucznia i utrzymują kontakt z rodzicami w celu weryfikacji powziętych przez nich działań pomocowych.

Postępowanie w sytuacji, w której uczeń dokonuje samookaleczenia na terenie szkoły:

 1. Należy uniemożliwić uczniowi kontynuowanie czynności samookaleczenia poprzez zastosowanie stanowczej perswazji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel, który podejmuje czynności interwencyjne niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, wychowawcę oraz pedagoga/psychologa szkolnego o zaistniałym zdarzeniu (osobiście lub telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły). W razie potrzeby należy poprosić osobę dorosłą (nauczyciela/ innego pracownika szkoły) lub ucznia o udanie się do sekretariatu celem przekazania informacji.
 3. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny we współpracy z pielęgniarką szkolną dokonują czynności z zakresu oględzin ciała oraz opatrzenia śladów samookaleczeń.
 4. Jeżeli wydarzenie miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych, należy zapewnić opiekę pozostałym uczniom z pomocą innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 5. Wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny wzywa rodziców ucznia do natychmiastowego stawienia się w szkole, informuje o zdarzeniu i zobowiązuje rodziców do konsultacji psychiatrycznej ich dziecka. Przekazuje ucznia pod opiekę rodziców.
 6. Jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektor lub wyznaczony pracownik wzywa pogotowie ratunkowe.
 7. Wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny informuje rodziców o możliwości wsparcia psychologicznego na terenie szkoły.

Postępowanie w sytuacji, w której uczeń informuje o zamiarze popełnienia samobójstwa lub w sytuacji ujawnienia ucznia dopuszczającego się próby samobójczej:

 1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 2. Jeżeli próba samobójcza następuje na terenie szkoły, nauczyciel, ewentualnie inny pracownik szkoły przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru.
 3. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, wychowawcę, specjalistów szkolnych. Dyrektor szkoły, ewentualnie inny pracownik szkoły wzywa pomoc – pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności od potrzeby.
 4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
 5. Wychowawca ucznia, pedagog/psycholog szkolny zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi np. media, świadkowie.
 7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną i poinformować rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie.
 1. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi, wychowawcy klasy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
 2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie.
 3. Wychowawca/nauczyciel/specjalista szkolny zawiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik wzywa policję.
 5. Wychowawca oraz pedagog i psycholog szkolny obejmują ucznia i rodzinę oddziaływaniami wychowawczymi (rozmowa wychowawcza z uczniem, rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, zastosowania kar statutowych, wsparcie pedagoga/psychologa szkolnego.
 6. Jeśli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie szkoły, lub  z różnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 1. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia w szkole ucznia posiadającego lub używającego papierosów, e-papierosów.

 1. W przypadku gdy nauczyciel/każdy inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy lub podejrzewa, że uczeń wychodzi zapalić poza teren szkoły, przekazuje informację wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 2. Wychowawca powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego.
 3. Wychowawca  może poprosić , aby uczeń pokazał zawartość swojej torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży ,w celu zarekwirowania papierosów i oddania ich rodzicom, Nauczyciel nie ma jednak prawa samodzielnie wykonać tych czynności - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 4. Nauczyciel powiadamia niezwłocznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Następnie przekazuje im informacje  o fakcie palenia przez dziecko, przeprowadza z nimi rozmowę dot. problemu, a fakt ten odnotowuje w dzienniku.
 5. Efektem rozmowy powinno być zawarcie umowy, w której uczeń zobowiązuje się do niepalenia , a rodzic do szczególnej kontroli nad dzieckiem.
 6. W przypadku kolejnego palenia wychowawca odnotowuje fakt w dzienniku, powiadamia rodziców ucznia.
 7. Jeśli zachowanie powtarza się, wobec ucznia stosowane są kary statutowe, ewentualnie w porozumieniu z rodzicami ucznia dyrektor może zastosować środki oddziaływania wychowawczego w formie: pouczenia, ostrzeżenia, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 1. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy.
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego interwencji lekarza.

  1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, nauczyciel interweniujący przekazuje uczniów innemu pracownikowi szkoły, który wzywa lekarza na miejsca zdarzenia, a sam zapewnia opiekę uczniowi.
  2. Osoba przejmująca opiekę nad grupą informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
  3. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego osoba interweniująca podejmuje natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
  4. Dyrektor szkoły ustala przyczyny powstania wypadku. Wyznacza osoby, które sporządzą notatkę służbową oraz wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.

 1. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas zajęć lekcyjnych, prowadzący zajęcia odprowadza ucznia do dyrektora/pedagoga/psychologa szkolnego lub w przypadku ich nieobecności do innego pracownika szkoły.
 2. Klasa, w której nauczyciel miał zajęcia, na czas jego nieobecności pozostaje pod opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 3. Uczeń pozostaje pod opieką osoby, której został powierzony, aż do momentu uspokojenia emocji.
 4. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący odprowadza go do wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego lub nauczyciela nie mającego dyżuru.
 5. Uczeń/uczniowie biorący udział w zdarzeniu są odprowadzeni do wolnej sali lub gabinetu.
 6. Jeżeli zachodzi potrzeba, udziela się poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe i rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Wychowawca/pedagog lub nauczyciel podejmujący interwencję, jak najszybciej, w miarę możliwości, ustala przebieg wydarzeń i uświadamia uczestnikowi/uczestnikom zdarzenia konsekwencje wynikające z zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
 8. Osoba bezpośrednio podejmująca interwencję, powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrekcję Szkoły i decyduje o sposobie powiadomienia rodziców ucznia/prawnych opiekunów. W sprawach poważnych (np. rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca, jako główny koordynator działań wobec ucznia, zaprasza rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie do szkoły i w obecności pedagoga/psychologa, przeprowadza rozmowę na temat zaistniałego zdarzenia. W trakcie spotkania zostają przedstawione rodzicom/prawnym opiekunom różne metody wychowawcze i możliwości wspomagania ucznia w jego problemach.
 9. We współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami podjęte zostają wspólne działania skierowane na zapobieganie zachowaniom agresywnym w przyszłości – np. podpisanie kontraktu z zasadami wypracowanymi przez ucznia, rodziców ucznia/prawnych opiekunów, wychowawcę, pedagoga, psychologa.
 10. Jeśli nieprawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami nadal się utrzymują, wychowawca przy współpracy ze specjalistami szkolnymi w porozumieniu z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami, kieruje ucznia na badania lub konsultacje specjalistyczne poza szkołą (zobowiązuje rodziców do konsultacji w instytucjach zewnętrznych).
 11. W przypadku powtarzających się zdarzeń, które wskazują na nieskuteczność działań wychowawczych, pedagog/psycholog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

 

Aktualizacja procedur interwencyjnych – rok szkolny 2022/2023

Opracowanie:
Pedagog szkolny - Sylwia Górczyńska
Wicedyrektor szkoły – Katarzyna Szymczyk

Biblioteka i czytelnia

CZYTELNIA SZKOLNA - KĄCIK CICHEJ NAUKI - sala A 9 (obok biblioteki)Czytelnia

Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-19:00.
Można w ciszy odrobić lekcje, pouczyć się lub poczytać książkę.
Zapraszamy do korzystania wszystkich uczniów obu szkół I i II stopnia.
BIBLIOTEKA
- sala A 10 (obok czytelni)

BibliotekaBiblioteka zawiera bogaty księgozbiór związany z działalnością szkoły, nuty i partytury a także duży zbiór płyt z muzyką. Nowoczesny system regałów przesuwanych elektrycznie umożliwia optymalne rozmieszczenie i łatwy dostęp do wypożyczanych pozycji. Regulamin biblioteki - pobierz regulamin

Bibliotekę prowadzą : Marta Złotnicka-Goderecka i Michał Stefaniuk
(tel. wewn. 111, e-mail: biblioteka@muzyczna.kielce.pl)

BIBLIOTEKA on-line: biblioteka.muzyczna.kielce.pl
(aby uzyskać dostęp do informacji o wypożyczeniach należy zgłosić się po hasło do pracownika biblioteki. Szczegółowe informacje o wyszukiwaniu zasobów - po klliknięciu na odnośnik Pomoc)

AUDIOTEKA: http://synek/audio (tylko z sieci szkolnej!), login: audioteka (bez hasła), więcej info - kliknij tu

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
:

 • Poniedziałek
  Wtorek
 • 09:00 - 20:00
  09:00 - 20:00
 • Środa
  Czwartek
 • 12:00 - 16:00
  14:00 - 20:00
 • Piątek
 • 9:00 - 15:00
struktura OSM

 

Kadry

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

Język polski: Małgorzata Potocka-Ziętal, Ewa Kowalczyk, Alicja Kumańska. 
Język angielski: Marta Dudzik, Monika Janiak, Hanna Mijas
Język niemiecki: Lidia Michałowicz.
Historia: Izabela Szałas. Monika Kowalik
Geografia: Ewa Czerwińska
Matematyka: Anna Zielińska, Iwona Kowal, Anna Grzeszczyk
Fizyka:Tomasz Tofil.
Filozofia: Krzysztof Kwiecień
Informatyka: Michałowicz Lidia, Elżbieta Wołoszyn
Biologia: Barbara Borowiec
Przyroda: Elżbieta Wołoszyn.
Chemia: Monika Lipiec
Plastyka: Ewa Woźniak
Edukacja dla bezpieczeństwa: Elżbieta Wołoszyn
Wiedza o społeczeństwie: Izabela Szałas
Wychowanie fizyczne: Karina Kazimierczak, Ellżbieta Gawior, Mirosław Curyło.
Religia: Patrycja Lesiak, Elżbieta Antoniak
Edukacja wczesnoszkolna: Paulina Wójcik, Katarzyna Lach, Dorota Sokołowska, Iwona Kucy, Dorota Jaskólska-Fiuk, Agnieszka Bernacka
Świetlica: Natalia Mogielska, Elżbieta Kaleta, Aleksandra Klusek-Gębska, Magdalena Pela
Pedagog: Sylwia Górczyńska,
Psycholog: Alicja Barańska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH:

Sekcja Fortepianu SM I i II stopnia
Kierownik Sekcji: Małgorzata Kowalska
Fortepian
: Jacek Ciołczyk, Andrzej Domin,Bożena Głogowska, Barbara Hortyńska, Klara Janus, Artur Jaroń, Jolanta Jaroń, Paweł Jezierski, Damian Konicki, Michał Kopeć, Krystian Krauz, Małgorzata Krąż, Marcin Kulesza, Włodzimierz Kutrzeba, Alicja Liskowacka-Kuchta, Marzena Ludwikowska, Kamila Łopatka, Grzegorz Nowak,
Lidia Mazurkiewicz, Anna Parkita, Alina Pełka, Edyta Piwowarczyk, Jolanta Płoska, Weronika Prusik,
Przemysław Rudkowski, Andrzej Ślązak, Magdalena Trzebińska,  Dorota Urbańska-Olczyk, Anna Wielgus-Nowak,
Dorota Witkowska-Papis, Łukasz Woś,

Sekcja Akordeonu, Śpiewu Solowego, Klawesynu i Organów
Kierownik Sekcji: Marzena Trzebińska
Akordeon: Jerzy Mądrawski, Zbigniew Swat
Organy: Paweł Wróbel, Damian Konicki
Klawesyn: Katarzyna Sroka
Śpiew: Roma Ambroziewicz-Owsińska, Renata Drozd, Anna Kustra, Marzena Trzebińska, Marta Złotnicka-Goderecka, Adrian Janus

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM I stopnia
Kierownik Sekcji: Kamil Powrózek
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda, Katarzyna Janus, Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak,
Emilia Kopeć, Maria Miłkowska-Cedro, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek,
Wojciech Zdyb
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska,
Wiolonczela: Ewa Dobrowolska, Jacek Hodur, Agnieszka Tomaszewska-Jasiak, Przemysław Wierzba
Kontrabas: Krzysztof Błaszkiewicz

Sekcja Instrumentów Smyczkowych SM II st. i Gitary
Kierownik Sekcji: Anna Szymańska
Skrzypce: Maria Cywicka, Maurycy Florek, Karolina Gajda, Katarzyna Janus, Maciej Jaroń, Agnieszka Kasiak,
Emilia Kopeć, Maria Miłkowska-Cedro, Agnieszka Mróz, Kamil Powrózek, Anna Szymańska, Ludmiła Worobec-Witek,
Wojciech Zdyb
Altówka: Anna Lenckowska, Monika Rudkowska
Gitara: Alicja Kociuba, Wojciech Lipiński,Aleksandra Mędrek, Tomasz Grzybowski,
improwizacja jazzowe: Konstanty Wileński

Sekcja Instrumentów Perkusyjnych,  Dętych  Blaszanych, Orkiestr i Chórów
Kierownik Sekcji: Bogusław Olczyk
Trąbka:  Zbigniew Pasieka, Grzegorz Maliniak
Puzon: Adam Chmielewski, Marcin Stojek
Waltornia: Marcin Czajkowski
Tuba, Euphonium: Krzysztof Gajda
Perkusja: Janusz Młynarczyk, Bogusław Olczyk, Anna Rutkowska, Piotr Robak
Chór, zespół wokalny: Małgorzata Banasińska Barszcz, Monika Kozak-Wojciechowska, Ewa Robak
Orkiestry smyczkowe: Agnieszka Środowska
Zespół Instrumentów dętych, big-band: Marcin Stojek

Sekcja Instrumentów Dętych  Drewnianych
Kierownik Sekcji: Jarosław Wanecki

Flet:  Iwona Kałużyńska, Paulina Kruk, Jarosław Wanecki, Agnieszka Wolska-Ścipniak
Klarnet: Mariusz Barszcz, Andrzej Gronostaj, Andrzej Senderek, Adrian Malicki
Saksofon: Michał Trzebiński, Justyna Kulesza
Fagot: Mieczysław Gmaj, Karol Wojtaszek
Obój: Grzegorz Kustra, Andrzej Łukaszek, Emilia Ogonowska-Jaroń, Janusz Pietrzyk

Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych
Kierownik Sekcji: Agata Jagielska
Przedmioty teoretyczne: Krystyna Ambrożek, Jolanta Bańbura, Jolanta Głąb, Anna Grochulska, Agata Jagielska,
Anna Korycińska, Lidia Konicka, Aleksandra Lipińska, Anna Maciejewska, Karol Osman, Agnieszka Środowska, Katarzyna Szymczyk, Agnieszka Wiecha, Aneta Zając, Karolina Curyło, Magda Stępień-Bojarska
Rytmika: Jolanta Bańbura, Anna Grochulska,, Agata Jagielska, Anna Korycińska, Aleksandra Lipińska

Ubezpieczenie uczniów OSM

Informujemy, że ubezpieczenie NNW uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 realizuje InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

POLISA EDU -A/P numer 118876 - 45zł
POLISA EDU-A/P numer 119197 - 100zł

www.interrisk.pl


Dokumenty związane z ubezpieczeniem:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia
2. Instrukcja likwidacji szkody
3. Polisa
4. Druk zgłoszenia szkody wariant 45 zł
5. Druk zgłoszenia szkody wariant 100 zł
6.
Postanowienia dodatkowe

O szkole

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach został powołany z dniem 01.01.2013 roku. W skład zespołu wchodzi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.

Zespół mieści się w kompleksie nowych oraz wyremontowanych budynków zapewniając komfortowe warunki pracy i nauki. Posiadamy dobrze wyposażoną bazą naukowo-dydaktyczną: instrumenty klasyczne i elektroniczne, tablice multimedialne, system audio słuchawkowo-mikrofonowy w sali nauczania języków obcych, nowoczesne zestawy komputerowe do zajęć z informatyki, itp. Dysponujemy dużą salą koncertową oraz salą kameralną. Najnowocześniejszy system przeciwpożarowy oraz monitoring gwarantują pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły. W stołówce umożliwiamy skorzystanie z cateringowych obiadów a na świetlicy można miło spędzić czas przed lub po zajęciach. Warto też wspomnieć o dużym parkingu znajdującym się na terenie szkoły, dzięki któremu można spokojnie i bezpiecznie odprowadzić dziecko na zajęcia jak i odebrać po skończeniu zajęć.


STATUT Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

pobierz plik statutu w formacie pdf (wersja z 15.09.2022 r.)

Struktura zespołu szkół

 

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
(PSM)


Jest to szkoła prowadząca naukę tylko w zakresie przedmiotów muzycznych. Zajęcia najczęściej odbywają się w godzinach popołudniowych. Zobacz więcej informacji ...

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA (OSM)


Jest to szkoła łącząca naukę przedmiotów muzycznych z przedmiotami ogólnokształcącymi.
Zobacz więcej informacji ...

DLACZEGO  WARTO  ZOSTAĆ  UCZNIEM  SZKOŁY  MUZYCZNEJ?

Okres przedszkolny oraz pierwsze lata szkoły podstawowej to szczególnie ważne okresy w rozwoju dziecka. Szkoła, której główną funkcją jest wychowanie, kształcenie, przygotowanie do życia i pracy zawodowej młodego pokolenia ma ogromny wpływ na dalszy rozwój. W chwili wstąpienia do szkoły, na dziecko oddziałują wszystkie czynniki i elementy z nią związane.

Korzyści z muzycznej edukacji

Edukacja w szkole muzycznej niesie za sobą wiele korzyści. Gra na instrumencie oraz ogólne zajęcia muzyczne, zapewniają wszechstronny rozwój intelektualny dziecka. Muzyczna edukacja wpływa również na szybsze przyswajanie wiedzy ogólnej, sprawia, że dziecko jest pogodne i otwarte na innych ludzi, co z kolei pozytywnie wpływa na jego kontakty interpersonalne, nie tylko w grupie rówieśniczej.
Gra na instrumencie kształtuje pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Rozwój słuchu muzycznego jest podstawą szybszego uczenia się języków obcych, a kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania. Poprawiają się również zdolności w zakresie nauk ścisłych, dzieci podczas lekcji gry najpierw instynktownie, a następnie świadomie dodają i odejmują, znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków. Ponadto, umiejętnie dobrana muzyka wycisza emocje negatywne i pobudza pozytywne.

Edukacja muzyczna w dzieciństwie może mieć bardzo pozytywny wpływ na powodzenie w późniejszym życiu zawodowym, gdzie często jesteśmy zmuszeni do walki ze stresem towarzyszącym publicznym wystąpieniom.
Na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, które mają określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie wykazują o 1/3 lepiej wykształcone zdolności abstrakcyjnego myślenia od nieumuzykalnionych rówieśników - wykazały to badania prowadzone w USA w latach 70. Wnioski do jakich doszli Amerykanie potwierdziły polskie badania z lat 1967-1972 pod kierownictwem prof. M. Manturzewskiej. Pokazały one, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami z innych szkół ma lepiej rozwinięte zdolności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, ogólnie lepszą sprawność intelektualną oraz większą wytrwałość i zdolność skupienia się na wykonywanym zadaniu. Natomiast efekty wieloletnich badań opublikowane w 2000r. w magazynie „Time” potwierdziły wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie zdolności językowych. Poza tym nauka gry na instrumentach wpaja systematyczność i zdyscyplinowanie. Dzięki występom przed publicznością, dzieci uczą się walczyć z tremą, co może mieć pozytywny wpływ na późniejsze życie zawodowe. Udowodniono także, że słuchanie muzyki pomaga pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia i zmniejsza ból, a przede wszystkim muzyka relaksuje i niesie przyjemność.

Zachęcamy wszystkich rodziców, którzy są świadomi korzyści płynących z obcowania ze sztuką muzyczną, do stworzenia możliwości prowadzących do tego, aby ich dziecko zostało uczniem naszej szkoły muzycznej. Mamy bowiem wszyscy na względzie ideę: „mądre kształcenie to najlepsza inwestycja w przyszłość”.

Warunki, jakie proponujemy w szkole, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców i dzieci, które pragną łączyć pasję muzyczną z gruntowną wiedzą ogólnokształcącą. Niewielkie klasy sprzyjają prawdziwie rodzinnej atmosferze oraz indywidualizacji procesu kształcenia – zwłaszcza w stosunku do uczniów wybitnie zdolnych. Kontakt ucznia z mistrzem – nauczycielem instrumentu - podczas indywidualnych zajęć pozwala pokonać wewnętrzne przeszkody, które najczęściej uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu.
Dyrekcja zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a co za tym idzie, wysokie wyniki kształcenia zarówno w pionie ogólnokształcącym, jak i muzycznym.
Mając wybór, warto się zastanowić, czy nie dać szansy własnemu dziecku kształcenia w atmosferze bezpieczeństwa, radości muzykowania i rozwijania talentów pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Plan zajęć OSM (2022/2023)

Klasa I/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Język angielski
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Religia
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
10:35-11:20 Edukacja wczesnoszkolna
AII 56
Rytmika
AI 37
Edukacja wczesnoszkolna
AII 56
Język angielski
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AII 56
11:25-12:10   Kształcenie słuchu
AI 37
  Kształcenie słuchu
AI 37
Edukacja wczesnoszkolna
A 8
12:30-13:15   Religia
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
 
13:35-14:20   Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
 
14:25-15:10   Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
 
           
Klasa I/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45   Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
 
08:50-09:35   Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
kor
09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna
kor
Kształcenie słuchu
AI 37
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Rytmika
AI 37
Edukacja wczesnoszkolna
A 8
10:35-11:20 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Język angielski
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Kształcenie słuchu
AI 37
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Religia
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
Język angielski
AI 40
Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
12:30-13:15 Religia
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
13:35-14:20 Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 40
   
         
Klasa II/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45     Język angielski
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
08:50-09:35     Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
09:45-10:30 Rytmika
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
10:35-11:20 Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
A 8
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Religia
AI 43
Język angielski
AI 43
11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Religia
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Edukacja wczesnoszkolna
kor
12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
 
13:35-14:20 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
    Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
 
14:25-15:10 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
       
           
Klasa II/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Język angielski
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
 
08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
 
09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
kor
10:35-11:20 Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
Rytmika
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Edukacja wczesnoszkolna
A 8
11:25-12:10 Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Religia
AI 43
Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
12:30-13:15     Religia
AI 43
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
13:35-14:20     Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
  Język angielski
AI 43
14:25-15:10     Edukacja wczesnoszkolna
AI 43
   
         
Klasa III/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45   Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
08:50-09:35   Język angielski
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
09:45-10:30   Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
10:35-11:20 Edukacja wczesnoszkolna
kor1
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
kor1
Edukacja wczesnoszkolna
kor1
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
A 8
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Język angielski
AI 42
12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Rytmika
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
   
13:35-14:20 Religia
AI 42
Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
   
14:25-15:10     Religia
AI 42
   
           
Klasa III/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Język angielski
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
   
08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
kor1
09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
10:35-11:20 Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
kor
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Rytmika
AI 37, AI 39
11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna
A 8
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
12:30-13:15 Kształcenie słuchu
AI 37, AI 39
Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Religia
AI 42
Język angielski
AI 42
13:35-14:20   Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
  Edukacja wczesnoszkolna
AI 42
 
14:25-15:10   Religia
AI 42
     
         
Klasa IV/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Kształcenie słuchu
AI 41
Matematyka
AI 46
Historia
A 9
Język angielski
AI 45
Przyroda
AI 44
08:50-09:35 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AII 59
Plastyka
AI 46
Informatyka
A 8
Język polski
AII 59
09:45-10:30 Matematyka
AI 46
Przyroda
AI 44
Język angielski
AI 45
Język polski
AII 59
Język angielski
AI 47
10:35-11:20 Technika
AI 44
Zajęcia z wychowawcą
AI 46
Religia
AI 47
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Matematyka
AI 46
11:25-12:10 Religia
A 9
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AII 59
Matematyka
AI 46
Wychowanie fizyczne
s. gimn
12:30-13:15 Język polski
AII 59
  Audycje muzyczne
AI 47
   
13:35-14:20 Chór
AII 56
  Kształcenie słuchu
AI 47
   
14:25-15:10 Chór
AII 56
       
           
Klasa IV/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Religia
A 9
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Przyroda
AI 44
Język polski
AII 59
Wychowanie fizyczne
s. gimn
08:50-09:35 Matematyka
AI 47
Informatyka
A 8
Matematyka
AI 47
Zajęcia z wychowawcą
AI 47
Język angielski
AI 47
09:45-10:30 Kształcenie słuchu
AI 41
Matematyka
AI 47
Plastyka
AI 46
Język angielski
AI 47
Język polski
AII 59
10:35-11:20 Język polski
AI 46
Przyroda
AI 44
Język polski
AII 59
Technika
A 9
Audycje muzyczne
AI 44
11:25-12:10 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AI 47
Język angielski
AI 46
Matematyka
AI 47
Kształcenie słuchu
AI 41
12:30-13:15 Historia
AI 47
  Wychowanie fizyczne
s. gimn
   
13:35-14:20 Chór
AII 56
  Religia
AI 46
   
14:25-15:10 Chór
AII 56
       
         
Klasa V/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Język polski
AI 45
Geografia
AI 44
Język angielski
AII 62
Matematyka
AI 47
Plastyka
A 9
08:50-09:35 Religia
A 9
Język polski
AI 45
Biologia
AI 44
Język polski
AI 45
Historia
AI 44
09:45-10:30 Informatyka
A 8
Historia
AI 46
Technika
A 9
Zajęcia z wychowawcą
AII 61
Język polski
AI 45
10:35-11:20 Matematyka
AI 47
Matematyka
AI 47
Język polski
AI 45
Kształcenie słuchu
AI 46, AII 58
Wychowanie fizyczne
s. gimn
11:25-12:10 Język angielski
AI 45
Język angielski
AI 46
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Religia
AI 47
12:30-13:15 Audycje muzyczne
AI 45, AI 44
Wychowanie fizyczne
s. gimn
    Matematyka
AI 47
13:35-14:20 Kształcenie słuchu
AI 45, AI 44
Chór
AII 56
     
14:25-15:10   Chór
AII 56
     
           
Klasa V/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Matematyka
AI 47
Matematyka
AI 47
Język polski
AI 45
Kształcenie słuchu
AI 41, A 9
Język polski
AI 45
08:50-09:35 Język polski
AI 45
Biologia
AI 44
Historia
A 9
Audycje muzyczne
AI 41, A 9
Informatyka
A 8
09:45-10:30 Język angielski
AI 47
Kształcenie słuchu
AII 58, A 9
Matematyka
AI 47
Technika
A 9
Wychowanie fizyczne
s. gimn
10:35-11:20 Religia
A 9
Język polski
AI 45
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Matematyka
AI 47
Religia
AI 47
11:25-12:10 Zajęcia z wychowawcą
AI 47
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AI 44
Język polski
AI 45
Plastyka
A 9
12:30-13:15 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AI 46
    Geografia
AI 44
13:35-14:20 Historia
AI 47
Chór
AII 56
     
14:25-15:10   Chór
AII 56
     
         
Klasa VI/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Język angielski
AI 46
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Religia
AI 47
Matematyka
AI 46
Historia
AI 46
08:50-09:35 Informatyka
A 8
Kształcenie słuchu
AI 41, A 9
Język polski
AI 45
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Matematyka
AI 46
09:45-10:30 Język polski
AI 45
Język polski
AI 45
Historia
AII 55
Audycje muzyczne
AI 45, AI 44
Plastyka
A 9
10:35-11:20 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 62
Matematyka
AI 46
Kształcenie słuchu
AI 41, AI 44
Język polski
AI 45
11:25-12:10 Matematyka
AI 46
Geografia
AI 44
Zajęcia z wychowawcą
AI 47
Język angielski
AII 62
Religia
AI 46
12:30-13:15     Biologia
AI 45
Język polski
AI 45
Wychowanie fizyczne
s. gimn
13:35-14:20     Chór
AII 56
   
14:25-15:10     Chór
AII 56
   
           
Klasa VI/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Historia
AI 45
Matematyka
AI 46
Geografia
AI 44
Język angielski
AI 47
08:50-09:35 Matematyka
AI 46
Religia
AI 46
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AI 45
09:45-10:30 Religia
AI 44
Audycje muzyczne
AII 55, AI 41
Biologia
AI 44
Matematyka
AI 46
Matematyka
AI 46
10:35-11:20 Język polski
AI 45
Kształcenie słuchu
A 9, AI 41
Informatyka
A 8
Język polski
AI 45
Plastyka
A 9
11:25-12:10 Historia
AI 44
Język polski
AI 45
Język polski
AI 45
Kształcenie słuchu
A 9, AI 44
Zajęcia z wychowawcą
AI 44
12:30-13:15   Język angielski
AI 47
Język angielski
AI 46
   
13:35-14:20   Wychowanie fizyczne
s. gimn
Chór
AII 56
   
14:25-15:10     Chór
AII 56
   
         
Klasa VII/8 A        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Literatura muzyczna
AII 57
Biologia
AII 60
Język niemiecki
AII 55
Biologia
AII 60
Język polski
AII 59
08:50-09:35 Język angielski
AII 62
Matematyka
AII 61
Język polski
AII 59
Kształcenie słuchu
AII 58
Język niemiecki
AII 55
09:45-10:30 Matematyka
AII 62
Język angielski
AII 62
Informatyka
A 8
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Geografia
AII 61
10:35-11:20 Fizyka
AII 61
Język polski
AII 59
Geografia
AII 61
Chemia
AII 60
Religia
AII 60
11:25-12:10 Język polski
AII 59
Historia
AII 64
Fizyka
AII 61
Język polski
AII 59
Matematyka
AII 61
12:30-13:15 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Kształcenie słuchu
AI 41
Język angielski
AII 62
Matematyka
AII 60
Historia
AII 64
13:35-14:20 Religia
AII 63
Zasady muzyki z el. edyc. nut
AII 63
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Chór
AII 56
Wychowanie fizyczne
s. gimn
14:25-15:10 Zajęcia z wychowawcą
AII 59
Chemia
AII 60
  Chór
AII 56
Plastyka
AII 61
           
Klasa VII/8 B        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Język niemiecki
AII 55
Język polski
AII 61
Geografia
AII 61
Język polski
AII 62
Biologia
AII 60
08:50-09:35 Chemia
AII 60
Matematyka
AII 64
Język angielski
AII 62
Matematyka
AII 61
Historia
AII 64
09:45-10:30 Fizyka
AII 61
Biologia
AII 60
Fizyka
AII 61
Język niemiecki
AII 55
Religia
AII 63
10:35-11:20 Matematyka
AII 59
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Historia
AII 64
Religia
AII 59
Wychowanie fizyczne
s. gimn
11:25-12:10 Język polski
AII 62
Geografia
AII 61
Literatura muzyczna
AII 57
Chemia
AII 60
Język polski
AII 60
12:30-13:15 Zasady muzyki z el. edyc. nut
AII 62
Informatyka
A 8
Język polski
AII 60
Język angielski
AII 62
Plastyka
AII 61
13:35-14:20 Kształcenie słuchu
AII 55
Zajęcia z wychowawcą
AII 60
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Chór
AII 56
Matematyka
AII 62
14:25-15:10 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 62
Kształcenie słuchu
AII 55
Chór
AII 56
 
           
Klasa VIII/8        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Fizyka
AII 61
Język niemiecki
AII 55
Literatura muzyczna
AII 57
Religia
AII 61
Religia
AII 63
08:50-09:35 Język angielski
AII 59
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 63
Język polski
AII 63
Wychowanie fizyczne
s. gimn
09:45-10:30 Język niemiecki
AII 55
Matematyka
AII 64
Wiedza o społeczeństwie
AII 64
Chemia
AII 60
Historia
AII 64
10:35-11:20 Informatyka
A 8
Historia
AII 64
Język polski
AII 63
Matematyka
AII 64
Edukacja dla bezpieczeństwa
AII 62
11:25-12:10 Język polski
AII 63
Język polski
AII 63
Język polski
AII 63
Kształcenie słuchu
AII 55
Matematyka
AII 62
12:30-13:15 Zajęcia z wychowawcą
AII 60
Kształcenie słuchu
AII 55
Fizyka
AII 61
Zasady muzyki z el. edyc. nut
AII 59
Matematyka
AII 62
13:35-14:20 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 59
Biologia
AII 60
Chór
AII 56
Chemia
AII 60
14:25-15:10 Wiedza o społeczeństwie
AII 64
Geografia
AII 61
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Chór
AII 56
 
         
Klasa II        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Edukacja dla bezpieczeństwa
AII 62
Religia
AII 64
Biologia
AII 60
Informatyka
A 8
Język niemiecki
AII 55
08:50-09:35 Matematyka
AII 63
Język angielski
AII 62
Fizyka
AII 61
Wiedza o społeczeństwie
AII 64
Język angielski
AII 62
09:45-10:30 Chemia
AII 60
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AII 63
Język polski
AII 63
Zajęcia z wychowawcą
AII 62
10:35-11:20 Religia
AII 60
Język polski
AII 63
Język angielski
AII 62
Język polski
AII 63
Geografia
AII 61
11:25-12:10 Historia
AII 64
Kształcenie słuchu
AII 62, AI 41
Język niemiecki
AII 55
Matematyka
AII 57
Wychowanie fizyczne
s. gimn
12:30-13:15 Fizyka
AII 61
Matematyka
AII 57
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Zasady muzyki z el. edyc. nut
AII 64, AII 63
Chemia
AII 60
13:35-14:20 Wychowanie fizyczne
s. gimn
Matematyka
AII 57
Historia
AII 64
Kształcenie słuchu
AII 64, AII 63
Język polski
AII 63
14:25-15:10   Literatura muzyczna
AII 63, AII 59
Wiedza o społeczeństwie
AII 64
   
         
Klasa III+I/4        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Matematyka
AII 63
Matematyka
AII 57
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Geografia
AII 61
08:50-09:35 Język niemiecki
AII 55
Język polski
AII 63
Religia
AII 60
Język niemiecki
AII 55
Religia
AII 63
09:45-10:30 Język angielski
AII 64
Informatyka
A 8
Język angielski
AII 60
Kształcenie słuchu
AI 41, AII 58
Biologia
AII 60
10:35-11:20 Język polski
AII 63
Kształcenie słuchu
AI 41, AII 58
Podstawy przedsiębiorczości
AII 55
Matematyka
AII 57
Historia i teraźniejszość
AII 64
11:25-12:10 Chemia
AII 60
Harmonia
AII 58, AII 55
Filozofia
AII 62
Historia i teraźniejszość
AII 64
Historia
AII 64
12:30-13:15 Historia
AII 64
Język angielski
AII 59
Zajęcia z wychowawcą
AII 55
Język angielski
AII 61
Język polski
AII 63
13:35-14:20 Fizyka
AII 61
Geografia
AII 61
Język polski
AII 63
Harmonia
AII 58, AII 55
Edukacja dla bezpieczeństwa
AII 64
14:25-15:10 Biologia
AII 60
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Fizyka
AII 61
  Chemia
AII 60
           
Klasa IV        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Chemia
AII 60
Kształcenie słuchu
AI 41
Historia
AII 64
Matematyka
AII 57
Historia
AII 64
08:50-09:35 Historia muzyki
AII 57
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język niemiecki
AII 55
Język polski
AII 59
Biologia
AII 60
09:45-10:30 Historia muzyki
AII 57
Język angielski
AII 63
Język polski
AII 59
Wiedza o społeczeństwie
AII 64
Język niemiecki
AII 55
10:35-11:20 Język angielski
AII 64
Harmonia
AII 55
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Informatyka
A 8
Podstawy przedsiębiorczości
AII 55
11:25-12:10 Fizyka
AII 61
Matematyka
AII 57
Język angielski
AII 60
Kształcenie słuchu
AI 41
Matematyka
AII 57
12:30-13:15 Religia
AII 63
Geografia
AII 61
Zajęcia z wychowawcą
AII 64
Harmonia
AII 55
Religia
AII 59
13:35-14:20 Język polski
AII 59
  Matematyka
AII 57
Język angielski
AII 61
Język polski
AII 59
14:25-15:10         Wychowanie fizyczne
s. gimn
         
Klasa V        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Język angielski
AII 59
Kształcenie słuchu
AII 58
Język polski
AII 59
Historia
AII 64
Kształcenie słuchu
AII 58
08:50-09:35 Fizyka
AII 61
Język niemiecki
AII 55
Historia muzyki
AII 57
Matematyka
AII 57
Geografia
AII 61
09:45-10:30 Język polski
AII 59
Język polski
AII 59
Historia muzyki
AII 57
Matematyka
AII 57
Harmonia
AII 58
10:35-11:20 Matematyka
AII 57
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 60
Język angielski
AII 61
Język polski
AII 59
11:25-12:10 Język niemiecki
AII 55
Język angielski
AII 59
Historia
AII 64
Język angielski
AII 61
Język polski
AII 59
12:30-13:15 Informatyka
A 8
Chemia
AII 60
Zajęcia z wychowawcą
AII 59
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Wychowanie fizyczne
s. gimn
13:35-14:20 Biologia
AII 60
Formy muzyczne
AII 58
    Matematyka
AII 57
14:25-15:10 Harmonia
AII 55
Formy muzyczne
AII 58
     
           
Klasa VI        
   
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-08:45 Formy muzyczne
AII 64
Język angielski
AII 62
Język polski
AII 63
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język angielski
AII 62
08:50-09:35 Formy muzyczne
AII 64
Matematyka
AII 57
Historia
AII 64
Kształcenie słuchu
AII 62
Historia muzyki
AII 57
09:45-10:30 Matematyka
AII 63
Matematyka
AII 57
Język angielski
AII 62
Język angielski
AII 62
Historia muzyki
AII 57
10:35-11:20 Kształcenie słuchu
AII 62
Język niemiecki
AII 61
Historia muzyki
AII 57
Język angielski
AII 62
Język polski
AII 63
11:25-12:10 Religia
AII 58
Wychowanie fizyczne
kor1
Wychowanie fizyczne
s. gimn
Język polski
AII 63
Język polski
AII 63
12:30-13:15   Historia
AII 64
Zajęcia z wychowawcą
AII 63
Matematyka
AII 57
Język niemiecki
AII 55
13:35-14:20         Religia
AII 58
14:25-15:10          

„Świętokrzyskie, jakie cudne” - Śladami allozaura

W dniu 01.06. 2022 r. uczniowie klasy V b OSM  I st.  w ramach wycieczki „Świętokrzyskie , jakie cudne” tym razem podążali śladami drapieżnego dinozaura allozaura, którego odciski znaleziono w Bałtowie.

Czytaj więcej...

KONCERT WIOSENNY 25 marca 2022 r. godz. 11:00

Niebawem gośćmi naszej szkoły będą uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Soliści i zespoły z tej szkoły wystąpią na scenie ZPSM w Kielcach 25 marca 2022 r. o godz. 11:00 w sali koncertowej (ul. Wojewódzka 12).

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy :-)

Sekcje

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością sekcji muzycznych ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Sekcja instrumentów dętych drewnianych zachęca do nauki gry na instrumentach: 

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego działalność całej sekcji. Można też, klikając na nazwę instrumentu, przejść bezpośrednio do fragmentu z nim związanego.

,,Solo i w duecie"- Sekcja Fortepianu serdecznie zaprasza!
Sekcja Akordeonu, Śpiewu Solowego, Klawesynu i Organów

Nauka gry na akordeonie i organach odbywa się w cyklu sześcioletnim i czteroletnim (w zależności od wieku ucznia przyjętego do klasy pierwszej).

Prezentacja:

Klasa klawesynu szkoły muzycznej II stopniaKlasa śpiewu szkoły muzycznej II stopnia

Sekcja Instrumentów Smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia


Sekcja Instrumentów Smyczkowych Szkoły Muzycznej II stopnia i Gitary


Sekcja Instrumentów Perkusyjnych, Dętych Blaszanych, Orkiestr i Chórów
Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych


Wydział rytmiki szkoły muzycznej II stopnia

Przekazanie szkole historycznego fortepianu 08.11.2021

W poniedziałek, 8 listopada 2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Dzięki wspaniałym darczyńcom do szkoły trafił zabytkowy - historyczny fortepian niemieckiej marki Kaps (wykonany w Dreźnie, w 1900 roku) z autografami wielu wybitnych postaci IX i XX wieku, będący pierwotnie własnością hrabiny Marii Paruszewskiej, poznańskiej poetki wspierającej artystów.
Oprócz podpisu patrona szkoły - Ludomira Różyckiego, który grał na tym fortepianie i złożył na nim swój podpis w 1919 roku, są podpisy Ignacego Friedman, Feliksa Nowowiejskiego- takich znakomitych podpisów jest ponad 30. Na fortepianie grywało wiele znanych osób, o których teraz uczniowie się uczą.
Chociaż po II wojnie światowej słuch o fortepianie zaginął, o jego istnieniu wiedział znany krytyk muzyczny, Jerzy Waldorff, który poprzez anonse prasowe szukał informacji o nim i uważał, że ten instrument powinien trafić do jakiejś instytucji publicznej.
Mamy to niebywałe szczęście, że na aukcji zakupił go Pan Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, a teraz podarował go naszej szkole muzycznej. Dar ten jest dla szkoły szczególnie cenny, gdyż w swoich zbiorach chciały go mieć dwa polskie muzea, a także niemiecki kolekcjoner.
Jak powiedział prezes Marcin Perz, trafił do ZPSM z przesłaniem, by w ten sposób zapoczątkować ideę wspierania kultury w regionie, na wzór salonu artystycznego Marii Paruszewskiej.
W przekazaniu fortepianu uczestniczył również drugi poseł Krzysztof Lipiec, który zakupił i przekazał szkole niespotykaną na aukcjach korespondencję Ludomira Różyckiego i Marii Paruszewskiej. Z listów tych, pisanych piękną polszczyzną, można przeczytać  m. in. jak wyglądały trudy codziennego życia młodych kompozytorów
Fortepian i pamiątki po kompozytorze staną się przyczynkiem do stworzenia izby pamięci Ludomira Różyckiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Instrument będzie także wykorzystywany podczas koncertów. Na razie jednak wymaga renowacji. Pierwszy koncert na podarowanym instrumencie zabrzmi prawdopodobnie wiosną.


{gallery}C:\Users\Anna\Desktop\Przekazanie fortepianu\na strone\na strone{/galler}

VI Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia

Dwa lata minęło jak jeden dzień i kolejna edycja Festiwalu wybrzmi  w dniach 10-13 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Koncert KOSMICZNY CIURLONIS 23.09.2021

Orkiestra I st.

Zapraszam na spotkanie organizacyjne w środę 08.09.2021 o godz. 15.30 w sali KONCERTOWEJ

Kontakt


 Dane teleadresowe:
Godło RP Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce (lokalizacja na mapie)
tel. 41-342-60-17, 41-360-00-88, fax 41-368-26-25, e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl
skrytka na e-PUAP: /MuzycznaKielce/skrytka
Organ prowadzący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZPSM w Kielcach - muzyczna.kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 • Zdjęcia z wydarzeń szkolnych są prezentowane za pomocą galerii i nie posiadają alternatywnego tekstu
 • Brak możliwości zwiększenia kontrastu oraz rozmiaru liter. Powiększenie widoku możliwe jest wyłącznie za pomocą funkcji dostępnej z poziomu przeglądarki (skrót Ctrl +)
 • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Piwowarczyk, empi@pro.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu szkoły 41-342-60-17. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka12, 25-536 Kielce.
  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  - od ul. Marszałkowskiej „wejście główne” - z podjazdem dla wózków i dojazdem korytarzami do dźwigu osobowo-towarowego, umożliwiającego dojazd do I piętra. Dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników i ochronę ZPSM w Kielcach, po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z windy u pracownika ochrony szkoły (przy dźwigu zamontowana jest tabliczka z instrukcją korzystania z urządzenia).
  - od ul. Wojewódzkiej „wejście służbowe” bez podjazdu dla wózków.
 2. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach, za wyjątkiem korytarza na II piętrze - część dydaktyczna dla uczniów starszych klas OSM.
 4. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku – 2 toalety oraz na I piętrze budynku – 2 toalety (wjazd windą na I piętro i dojazd korytarzami).
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 8. Na parkingu szkolnym, sąsiadującym z budynkiem ZPSM w Kielcach, wyznaczone są 2 stanowiska dla niepełnosprawnych, z których można dostać się do podjazdów prowadzących do wnętrza budynku.
 9. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy ochrony i ZPSM w Kielcach. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 10. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Szkoły.
 11. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika ZPSM do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku – kontakt z ochroną budynku – monitoring przy wejściu głównym do szkoły.

IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 21-28 maja 2021 r.

W dniach 21-28 maja 2021 r. odbędzie się IX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego "PER ASPERA AD ASTRA"
Organizatorami Konkursu są:

 • Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Centrum Edukacji Artystycznej
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w siedzibie ZPSM, ul. Wojewódzka 12. Koncert laureatów grup A i B zabrzmi w sali koncertowej ZPSM w Kielcach po zakończeniu przesłuchań i ogłoszeniu wyników w tych kategoriach.
W dniu 28.05.2021 odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu laureatów tegorocznego konkursu z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej oraz nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień.


Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:
   Grupa A – do lat 11 (urodzeni w roku 2010 i młodsi)
   Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)
   Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2005 i młodsi)
   Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach.


ANKIETA DLA UCZNIÓW

PRZYPOMINAMY O WYPEŁNIANIU ANKIETY - TERMIN DO 31.12.2020

Pomoc w nawigacji

MAPA STRONY
Podstawowy adres naszego serwisu to : muzyczna.kielce.pl

Po wpisaniu w przeglądarce powyższego adresu ukaże się strona startowa składająca się z banera u góry (jego kliknięcie przeniesie nas zawsze na stronę główną ZPSM), menu po lewej stronie i treści właściwej w pozostałej, centralnej części ekranu. Po prawej stronie banera ikonki z flagami Polski i Wielkiej Brytanii umożliwiają wybór wersji językowej. Można tam także zmienić rozmiar czcionki całego serwisu oraz wyszukać strony zawierające podany tekst. Na dole strony informacje wymagane przy realizacji projektów dofinansowywanych przez fundusze z Unii Europejskiej oraz stopka redakcyjna z adresem e-mail administratora, na który można wysyłać uwagi dotyczące strony.

Na stronie głównej ZPSM, oprócz podstawowych danych teleadresowych (jest też mapka z lokalizacją), w górnej części znajdują się nagłówki najważniejszych nadchodzących wydarzeń.

Struktura menu strony:
 • Strona główna ZPSM - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych strona z informacjami teleadresowymi
 • Dla uczniów - informacje dla uczniów
  • Plan zajęć OSM
  • Plan zajęć PSM
  • Egzaminy maturalne - informacje związane z zakresem i przebiegiem egzaminu maturalnego kończącego bieżący rok szkolny
  • Muzyczny YouTube - Ciekawe filmiki z serwisu YouTube związane z muzyką
  • Multimedia - informacje o ciekawych zasobach internetowych oraz darmowych programach pomocnych w nauce i nie tylko
  • Koła przyrodnicze - informacje i wydarzenia związane z działalnością kół przyrodniczych
  • Koło matematyczne - informacje i wydarzenia związane z działalnością koła matematycznego
  • CHÓR - informacje i wydarzenia związane z działalnością chóru
  • Orkiestra smyczkowa - informacje i wydarzenia związane z działalnością chóru
 • Dla rodziców - informacje dla rodziców
  • Terminy wywiadówek
  • Rada Rodziców - informacje o składzie i spotkaniach Rady Rodziców
  • Roczny plan pracy OSM - kalendarz planowanych wydarzeń w bieżącym roku szkolnym (wywiadówki, dni wolne, uroczystości itp.)
  • Ubezpieczenie uczniów OSM - informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów
  • FORUM - forum dyskusyjne ograniczone wyłącznie do użytkowników zgłoszonych do administratora celem rejestracji.
 • Dla nauczycieli - informacje dla nauczycieli
  • Szkolny plan nauczania
  • Zebrania Rady Pedagogicznej
  • Audioteka - informacje dot. korzystania ze szkolnej audioteki
 • Ostatnio dodane !!! - lista artykułów ostatnio dodanych w różnych miejscach menu
 • Nieobecności nauczycieli - informacje o nieobecnościach nauczycieli i związanych z tym zmianach w odbywaniu się zajęć
 • Świetlica - informacje o działalności świetlicy
  • Galeria świetlicy - zdjęcia z zajęć i wydarzeń na świetlicy oraz gazetka Świetlik
  • Plan pracy świetlicy
  • Wesołe Szachy - informacje związane z działalnością szachową w ramach zajęć świetlicowych
 • Pedagog-psycholog - informacje o pracy szkolnego pedagoga i psychologa
 • Stołówka - informacje o działalności szkolnej stołówki
 • O szkole - informacje ogólne o naszej szkole i strukturze nauczania
  • Patron
  • Kadra pedagogiczna
  • Biblioteka i czytelnia - informacje o lokalizacji czytelni oraz czasie pracy biblioteki
  • Wi-Fi w szkole - informacja o zasięgu dostępu do internetu za pomocą wi-fi na poszczególnych piętrach budynku szkoły
 • Rekrutacja - ważne informacje dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do naszej szkoły
 • Osiągnięcia i projekty - osiągnięcia naszych uczniów
  • Projekty - projekty realizowane w naszej szkole
 • Konkursy - międzynarodowe, krajowe i regionalne konkursy muzyczne organizowane przez naszą szkołę
  • Konkursy archiwalne
 • Nadchodzące wydarzenia - ogłoszenia i informacje o zdarzenia mających nastąpić w naszej szkole
 • Relacje z wydarzeń - opisy, zdjęcia, filmy z wydarzeń, które się odbyły w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym
  • Relacje archiwalne - relacje z wydarzeń z lat ubiegłych
 • Przetargi i BIP ZPSM - Biuletyn Informacji Publicznej z informacjami m.in. przetargów
 • Ochrona danych osobowych
 • Pomoc w nawigacji (mapa strony) - niniejsza instrukcja
 • Kontakt - dane kontaktowe ZPSM
 • e-dziennik - odnośnik do szkolenego e-dziennika
 • LOGOWANIE - dla zarejestrowanych redaktorów szkolnej strony www