XI Woj. Konkurs Kształcenia Słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

Regulamin
XI Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu
Dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Organizowanego przez ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
 2. Program Konkursu przygotowany jest przez nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych uczących w szkole I stopnia.
 3. Celem Konkursu jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów, zainteresowanie przedmiotem a także zmotywowanie ich do wzmożonej pracy.
 4. Konkurs odbędzie się 8 lutego (piątek) 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie ZPSM w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 lutego 2019r.
 5. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
 6. Zadania konkursowe zawierają zagadnienia zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia.
  Zadania konkursowe dotyczą części słuchowej obowiązującego programu nauczania:
  • rozpoznawanie interwałów /pojedynczych – melodycznych i harmonicznych i podwójnych - melodycznych/ ,
  • rozpoznawanie akordów /trójdźwięki i dominanty septymowe we wszystkich postaciach/,
  • określanie składników akordów w sopranie i basie (układ rozległy),
  • zapis „ciągów” interwałowych /na pięciolinii i symbolami/,
  • 2 – głosowe dyktando melodyczno – rytmiczne,
  • jednogłosowe dyktando pamięciowe,
  • jedno – lub dwugłosowe dyktando rytmiczne lub połączenie zapisu rytmu z rozpoznaniem interwałów,
  • korekta błędów.
 7. Zadania mogą być odtwarzane z nagrania, wykonywane na żywo na fortepianie lub innym instrumencie.
 8. Konkurs jest jednoetapowy.
 9. Prace zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrekcję ZPSM w Kielcach.
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu Konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 12. W trakcie trwania Konkursu nauczyciele uczący uczestników są obserwatorami.
 13. Po ogłoszeniu wyników przewidziana jest krótka konferencja dla nauczycieli, podczas której omówione zostaną wyniki Konkursu.
 14. Każdy uczestnik konkursu wpłaca wpisowe w wysokości 20 złotych na konto Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A.
  nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
  w tytule: XI Wojewódzki Konkurs z Kształcenia Słuchu.
 15. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 1 lutego 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl ,
  listownie na adres: ZPSM im. L. Różyckiego ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, fax: 41-368-26-25
  lub osobiście do sekretariatu ZPSM w Kielcach
  W razie wątpliwości proszę o kontakt: Anna Maciejewska, tel. 607-668-871, email: anna.maciejewska1@interia.eu – osoba odpowiedzialna za organizacje konkursu


  Karta zgłoszenia uczestnika - plik w formacie .doc