IV Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych SM I i II st. 10-13 marca 2018 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach informuje, że udostępniony
został FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w Festiwalu.
 

Po raz pierwszy formuła naszego festiwalu została rozszerzona o uczniów Szkół Muzycznych II stopnia. 

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.

W składzie Jury znajdą się uznani artyści i pedagodzy z Polski i zagranicy:

Jury Instrumentów Dętych Blaszanych

 1. Przewodniczący: adt dr hab. Damian Walentek (Polska) Akademia Muzyczna w Katowicach,
 2. dr Jakub Urbańczyk (Polska) Akademia Muzyczna w Krakowie,
 3. mgr Jakub Waszczeniuk (Polska) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Aretas Baranauskas (Litwa) M.K. Ciurlionis National School of Arts w Wilnie.

 Jury Instrumentów Dętych Drewnianych

 1. Przewodniczący: prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar (Polska) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 2. Lew Zakopets (Ukraina) Lwowska Średnia Mistrzowska Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej,
 3. AM dr hab. Roman Widaszek (Polska) Akademia Muzyczna w Katowicach,
 4. mgr Bartolomej Buraš (Słowacja) Konserwatorium Muzyczne w Koszycach
 5. Jonѐ Janiukštienѐ (Litwa) National School of Art. W Wilnie.


REGULAMIN IV Świętokrzyskiego Festiwalu

Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia
Kielce, 10-13 marca 2018 r.

§ I

Organizatorem Świętokrzyskiego Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia jest Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach "La Musica".

 1. Festiwal ma charakter konkursowy. Odbędzie się w dniach 10-13 marca 2018 r.
 2. a) Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dniach 10-11 marca dla kategorii instrumentów dętych drewnianych, a 12-13 marca dla kategorii instrumentów dętych blaszanych w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.
 3. b) Koncerty laureatów odbędą się w dniu 11 i 13 marca.

Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki na instrumenty dęte, w tym twórczości polskich kompozytorów, prezentacja umiejętności młodych artystów, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych oraz wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków, a także popularyzacja nauki gry na instrumentach dętych i promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

 1. Festiwal jest otwarty dla uczestników polskich i zagranicznych.
 2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
 3. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem (istnieje możliwość występu z akompaniatorem z ZPSM Kielce po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem).
 4. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży klas instrumentów dętych szkół muzycznych I i II stopnia posiadających uprawnienia szkół publicznych, dzieci i młodzieży nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (ogniska muzyczne, domy kultury, szkoły prywatne, nauka indywidualna itp.) oraz dzieci i młodzieży z zagranicznych szkół muzycznych odpowiadających poziomem kształcenia polskim szkołom muzycznym I i II stopnia.
 5. Kategorie konkursowe:

Kategoria 1: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność – trąbka, eufonium:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st.
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.

Kategoria 2: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność – puzon, waltornia, tuba:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st.
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.

Kategoria 3: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – flet:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st.
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.

Kategoria 4: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – saksofon, klarnet:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st.
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.

Kategoria 5: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – obój, fagot:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st.
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.

 § II


 1. Festiwal jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
 2. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów.
 3. Harmonogram występów po wysłaniu do szkół nie ulega zmianie.
 4. Przesłuchania uczestników odbywać się będą z udziałem publiczności.
 5. Dopuszcza się udział laureatów innych krajowych Konkursów.
 6. Laureaci nagrody Grand Prix z poprzednich edycji nie mogą brać ponownie udziału w konkursie, w tej samej kategorii, w której zdobyli te nagrodę.
 7. Zdobywcy I nagrody w poprzednich edycjach, mogą wziąć udział w konkursie, pod warunkiem, że wystartują w wyższej kategorii wiekowej.
 8. Czas trwania występu festiwalowego powinien być ściśle przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 9. Co najmniej jedna z pozycji zaproponowanych w programie musi być wykonana z pamięci.
 10. Uczestnicy Festiwalu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Festiwalu autorskie prawa majątkowe związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas Festiwalu i Koncertu Laureatów,
 • prawami do wizerunku własnego, wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi, utrwalonego w trakcie udziału w Festiwalu i Koncercie Laureatów.
 • uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Festiwalu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie w każdej technice, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne, równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
 • eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Organizatora Festiwalu.
 • za udział w Koncercie Laureatów oraz za dokonane w celach dokumentacji i promocji Festiwalu nagrania fonograficzne, radiowe i telewizyjne, uczestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

 

§ III

 1. Jury Festiwalu powołuje Organizator Festiwalu.
 2. Członkami Jury nie mogą być osoby, których uczniowie biorą udział w przesłuchaniach.
 3. Prezentacje festiwalowe Jury ocenia w skali 1-25 punktów.
 4. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:

- aparat gry i umiejętności techniczne,

- prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego,

- intonacja i estetyka brzmienia,

- zgodność interpretacji z budową formalną utworu,

- stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania.

 1. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Festiwalu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury.
 2. W Festiwalu przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Laureata Festiwalu otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie i zdobywca Grand Prix. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 3. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix dla wykonawcy o wyjątkowym talencie i osobowości artystycznej.
 4. Wyznaczeni przez Jury Laureaci Festiwalu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Laureatów.
 5. Nieobecność laureata na finałowym koncercie oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród rzeczowych. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu Laureatów.

 

§ IV

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu, w języku polskim lub angielskim, należy złożyć do dnia 13 lutego 2018 r. poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej ZPSM Kielce muzyczna.kielce.pl w zakładce „Konkursy”, równocześnie przesyłając kopię dowodu wpłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SA TYLKO ŁĄCZNIE Z DOWODEM WPŁATY.
 2. Kwotę wpisowego w wysokości 120 zł dla uczniów ze szkół I stopnia, a 150 zł dla uczniów szkół II stopnia należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach "La Musica",

Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
nr 51 1240 1372 1111 0010 3025 0236
z dopiskiem „festiwal instrumentów dętych 2018” + nazwisko uczestnika.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 2. Harmonogram przebiegu Festiwalu, w tym przesłuchań konkursowych oraz wszelkie istotne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej ZPSM Kielce w zakładce „Konkursy” najpóźniej na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 3. Koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy Festiwalu pokrywają we własnym zakresie.
 4. We wszystkich sprawach spornych, rozstrzygającym jest tekst w języku polskim.
 5. Formularz zgłoszeniowy, regulamin Festiwalu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZPSM Kielce pod adresem: muzyczna.kielce.pl w zakładce „Konkursy”.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach organizacyjnych oraz pytania i problemy należy kierować pod adresem: dete.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w powyższym Regulaminie.

 

 

Obowiązujący program konkursu

 

Kategoria 1: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność – trąbka, eufonium:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do  8 min,

 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 12 min.

 

Kategoria 2: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych blaszanych – specjalność – puzon, waltornia, tuba:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 8 min,

 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 12 min.

 

Kategoria 3: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – flet:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 8 min,

 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 12 min.

 

Kategoria 4: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – saksofon, klarnet:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 8 min,

 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 12 min.

 

Kategoria 5: dzieci i młodzież z klas instrumentów dętych drewnianych – specjalność – obój, fagot:

 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 8 min,

 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st. – dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.

Łączny czas trwania programu - do 12 min.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach
"La Musica", ul.
Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.muzyczna.kielce.pl